Regulamin

REGULAMIN CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO LIBRIS

 1. Informacje podstawowe

 1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów przez Centrum.

 1. Płatności

  1. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać płatności za zajęcia. Szczegółowe informacje dot. płatności określono w Umowie lub w drodze indywidualnych uzgodnień.

  2. Brak płatności w terminie, skutkuje uruchomieniem przez Centrum procedury windykacji należności a za każdy dzień zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki.

  3. W przypadku braku terminowej wpłaty, Centrum po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy.

 2. Organizacja zajęć

 1. Centrum świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązała się zorganizować w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki. Centrum zapewnia Uczestnikowi warunki do nauki przez odpowiednio dobrany program nauczania, materiały dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć, w tym do przygotowywania się do zajęć, do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz niezakłócania pracy podczas zajęć.

 3. W przypadku zajęć grupowych, w sytuacji gdy liczebność grupy spadnie poniżej minimalnej liczby osób wskazanej w Umowie, Centrum ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn. Centrum może także zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty, a Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia nowej oferty.

 1. Zmiana harmonogramu

 1. Termin realizacji Umowy, wymiar czasu zajęć, jak również liczbę zajęć wskazano w Umowie lub w ramach indywidualnych uzgodnień.

 2. W przypadku zajęć grupowych harmonogram zajęć określany jest nie później niż przed rozpoczęciem zajęć, o ile nie wskazano inaczej w Umowie lub w ramach indywidualnych uzgodnień.

 3. W przypadku zajęć indywidualnych, o ile nie wskazano inaczej w Umowie lub w ramach indywidualnych uzgodnień, harmonogram zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez Centrum i Uczestnika/Zleceniodawcę. Harmonogram zajęć :

 1. w przypadku nowego Uczestnika – ustalany jest po pierwszych zajęciach,na cały rok szkolny

 2. w przypadku Uczestnika kontynuującego kurs – przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku szkolnym na cały rok szkolny

 1. Centrum z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć.

 2. W przypadku zajęć grupowych:

 1. z uwagi na specyfikę zajęć, zmiana harmonogramu zajęć przez Zleceniodawcę/ Uczestnika nie jest możliwa;

 2. nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem.

 1. W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Zleceniodawcę/ Uczestnika jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn na zasadach opisanych poniżej:

 1. Zleceniodawca/Uczestnik ma obowiązek poinformować Centrum o zmianie najpóźniej na 12 godzin przed planowanymi zajęciami smsem na numer 661 047 000

 2. Zleceniodawca/Uczestnik ma obowiązek odrobić zajęcia, których termin został zmieniony nie później niż w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego;

 3. Zleceniodawca/Uczestnik może odwołać maksymalnie 1 zajęcia w miesiącu;

 4. zajęcia uznaje się za zrealizowane w przypadku gdy ich termin nie został zmieniony w sposób, o którym mowa w punktach powyżej. W takim przypadku nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem i które Centrum była gotowa realizować.

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik ma możliwość otrzymać dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Uczestnik kontaktuje się z Centrum wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione.

 1. Zmiana umowy

 1. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku istotnej zmiany czynników ekonomicznych (np. z uwagi na wzrost obciążeń i opłat publicznych, wzrost opłat administracyjnych), o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Centrum, a także z powodu zmiany przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta) lub decyzji i orzeczeń w zakresie, w jakim wymuszają one na Centrum wprowadzenie zmian. Zmiany mogą być wprowadzone nie częściej niż 1 raz w trakcie trwania Umowy.

 2. O każdej zmianie Regulaminu, Zleceniodawca zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

 3. Centrum zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Zleceniodawca nie zgłosi Centrum sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Zleceniodawca wyraził na nie zgodę.

 4. Zleceniodawca ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 5. W przypadku, gdy Zleceniodawca zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 6. Zmiana terminu zajęć z przyczyn leżących po stronie Centrum, o której mowa w rozdz. IV i rozdz. VI [Harmonogram/Zajęcia on-line] nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć przez Uczestnika w nowym zaproponowanym przez Centrum terminie – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy lub rozliczona w ramach rozliczenia końcowego przy okazji rozwiązania Umowy – zgodnie z decyzją Zleceniodawcy.

 1. Zajęcia on-line

 1. W przypadku zajęć on-line oraz korzystania z platformy Langlion, Uczestnik powinien posiadać:

  1. aktywną pocztę elektroniczną.

  2. sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.

  1. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie uczestnictwa Uczestnika w zajęciach.

  2. Centrum nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Zleceniodawcy/Uczestnika lub innych podmiotów, z których usług Zleceniodawca/Uczestnik korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Centrum.

  3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust. 3, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.

  4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Centrum lub podmiotów wspierających Centrum w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te – w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin.

  5. Udostępniane materiały mogą być w formacie *.PDF*, *.doc, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar, Uczestnik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

  6. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy Langlion, platformy Zoom ,aplikacji Quizlet oraz aplikacji Padlet, konieczne będzie posiadanie przez Uczestnika dostępu do ww. platform i aplikacji Centrum przekaże Uczestnikowi instrukcje dot. uzyskania dostępu do ww. platform i aplikacji.

 1. Rozwiązanie umowy

  1. Zleceniodawca bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca .

  2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej na adres e-mail: ania@libriscentrum.pl

  3. Centrum ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku istotnego naruszenia przez Zleceniodawcę/Uczestnika postanowień Regulaminu i Umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

  4. Z chwilą rozwiązania umowy, Centrum dokonuje rozliczenia wniesionych opłat.

  5. W przypadku dokonania opłaty w kwocie wyższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatków poniesionych przez Centrum w celu należytego wykonania Umowy, Centrum zwraca Zleceniodawcy nadpłatę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Nadpłata zwracana jest na rachunek wskazany przez Zleceniodawcę.

  6. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie niższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatków poniesionych przez Centrum w celu należytego wykonania Umowy, Zleceniodawca ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wezwania. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

 2. Materiały edukacyjne

  1. Materiały udostępniane przez Centrum mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Zleceniodawcę/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych udostępnianych informacji i materiałów.

  2. Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Centrum bądź inny podmiot, od którego Centrum uzyskało odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Centrum w oparciu o inną podstawę prawną.

 1. Siła wyższa

  1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

  2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniodawca/Uczestnik zapoznał się z załącznikiem do Regulaminu, tj. klauzulą informacyjną, w ramach której Centrum zrealizowało obowiązki informacyjne wynikające m.in. z RODO, z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

  2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy – kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik:

– klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów RODO, poniżej przesyłamy najważniejsze informacje:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Anna Deszczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Języka Angielskiego Libris Anna Deszczyńska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres do doręczeń: Dwudziestolecia 1/15, 58-560 Jelenia Góra NIP: 9281775179 REGON: 021072931,e-mail: ania@libriscentrum.pl , telefon: 661 047 000

2. Dane będą przetwarzane a) w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku podania dodatkowych danych, które mogą usprawnić realizację umowy – przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – nie dłużej niż przez okres 6 lat); c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami/ marketingu usług i produktów firmy, opinii) – tj. do czasu przedawnienia roszczeń/ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu.

3. Do realizacji ww. celów dane mogą być powierzone m.in. firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, osobom prowadzącym zajęcia, platformie do obsługi klientów, kurierom, urzędom pocztowym, prawnikowi. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy lub dla celów realizacji obowiązków prawnych czy ustalenia/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podanie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwiać zawarcie umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

4. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego należy stosować właściwe środki techniczne minimalizujące opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Szkoła nie zwraca się z prośbą o udostępnienie jej w jakiejkolwiek formie Hasła. W ramach świadczonych usług, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można kierować na adres Szkoły.

5. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Szkołą, Zleceniodawcy, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentach w rozumieniu art. 3855 kodeksu cywilnego przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 6. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Zleceniodawca informuje o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Szkoły (wzór: Odstępuję od umowy z dnia …). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Zleceniodawcy nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Szkoła wykonała w pełni usługę lub rozpoczęła świadczenie usługi o dostarczanie treści cyfrowych za wyraźną i uprzednią zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. W przypadku usługi o dostarczanie treści cyfrowych, Szkoła przekazuje Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania zgody.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Zleceniodawcy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Szkoła została poinformowana o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zleceniodawca/Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Zleceniodawca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Zleceniodawca może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo; skorzystać z platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

9. W przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta dot. niezgodności usługi/treści cyfrowej z umową określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Organizator może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Organizatora.

11.Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności usługi/treści cyfrowej z umową wysyłając ją na adres Organizatora wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez CJA LIBRIS